سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد حمیدی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
شراره کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی
حسین شهبازی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
صابر سیف امیری – محقق مرکز تحقییقات کشاورزیو منابع طبیعی مغان

چکیده:

گیاه سویا درتامین روغن مصرفی انسان ها از اهمیت بسزایی برخوردار است با توجه به اینکه همه ساله سطح وسیعی از اراضی زراعی دشت مغان به کشت سویا دردوفصل بهار و تابستانه اختصاص می یابد بنابراین بررسی و تحقیقات لازم پیرامون معرفی و توصیه ارقام سازگار و با پتانسیل بالا برای کشت های تابستانه به لحاظ واکنش متفاوت سویا نسبت به فتوپریود و شرایط خاص منطقه اهمیت پیدا می کند این آزمایش به منظور ارزیابی عملکرد و اجزا عملکرد شروع گلدهی روزتا رسیدگی ارتفاع بوته ارتفاع محل تشکیل اولین نیام تعدادنیام در بوته تعداد دانه د ر نیام و وزن هزاردانه ارقام تجاری سویا و معرفی ارقام با پتانسیل و زودرس برای فصل کشت دوم تابستانه برایمنطقه مغان در سال زراعی ۸۷-۸۶ درمزرعه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل مغان درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی به مورد اجرا درآمد نتایج حاصل ا زتجزیه واریانس صفات نشان داد که بین ارقام برای تمام صفات بجز وزن هزار دانه در سطح ۱% معنی دار بود. نتایج حاصل از مقایسات میانگین نیز نشان داد که رقم Ronack × williamz با حدود ۳۹/۵ روز تا شروع گلدهی زود گل ترین و رقم zan زودرس ترین ارقام بودند