سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدرضا ابراهیم زاده بنای جدی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سیدمحمدرضا احتشامی – عضو هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان
بابک دلخوش – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
حسن عبدی – پژوهنده مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

چکیده:

به منظور ارزیابی تحمل ژنوتیپ های گندم نان به تنش خشکی پس از گلدهی و تاثیر خشکی بر عملکرد و اجزای آن، آزمایشی در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران واقع در شهرستان ورامین با استفاده از ۱۹ لاین امید بخش و یک لاین شاهد (رقم پیشتاز) به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک کاملاً تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. کرت های اصلی در این آزمایش به دو شرایط نرمال آبیاری و تنش خشکی بعد از ۵۰ درصد گلدهی اختصاص یافت. جهت مقایسه بین لاین ها، ۲۰ لاین مورد بررسی در کرت های فرعی در هر یک از دو شرایط، کشت گردید. نتایج نشان داد که آبیاری بر اکثر صفات مورد مطالعه، اثر بسیار معنی دار و بر شاخص برداشت و عملکرد دانه در سطح ۵% اثر معنی داری داشته است. بین ژنوتیپ های مورد مطالعه نیز تفاوت بسیار معنی داری در عملکرد دانه مشاهده شد. بر اساس نتایج این مطالعه، بیشترین عملکرد دانه تحت هر دو شرایط نرمال و تنش خشکی مربوط به لاین ۱۹و ۵ بود. در ضمن شاخص برداشت بیشترین همبستگی را با عملکرد دانه داشت