سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی شیخ – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
عبدالعلی گیلانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
شهرام نخجوان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادبروجرد

چکیده:

بذر۱۵واریته برنج که شامل ۱۰لاین اصلاحی درمرحله F6,5رقم محلی با نامهای حمر هویزه گرده رامهرمز چمپا و عنبربو درسال ۱۳۸۸ درایستگاه تحقیقاتی شاوور واقع در۷۰کیلومتری شمال اهواز بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار کشت و مورد ارزیابی قرارگرفتند یازده صفت مرتبط با عملکرد درطول فصل زراعی محاسبه و یادداشت برداری گردید نتایج تجزیه واریانس نشان داد که کلیه ژنوتیپ ها ازنظر صفات مورد بررسی تفاوتهای معنی داری درهر دو تاریخ کاشت اول و دوم باهم دارند نتایج نشان داد که شاخص برداشت و درصد باروری درمیانگین داده های دو تاریخ کاشت درآخرین گام با ضریب تبیین ۹۷/۲ درصد وارد مدل رگرسیونی شدند درتجزیه علیت برروی میانگین داده های دو تاریخ کاشت درمرحله اول شاخص برداشت بیشترین تاثیر مثبت مستقیم و غیرمستقیم ازطریق درصد باروری را برافزایش عملکرد دانه داشت درمرحله بعد درصد باروری بطور مثبت مستقیم و غیرمستقیم ازطریق افزایش شاخص برداشت درافزایش عملکرد بذر موثر بود.