سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جهانفر دانشیان – دانشیار پژوهش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال، بخش دانه های روغ
ابوالقاسم خدابنده – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال، بخش دانه های روغن
حامد هادی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین
پریسا جنوبی – استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

جهت ارزیابی مواد ژنتیکی آفتابگردان به تنش خشکی دو آزمایش درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد.آزمایش اول در شرایط مطلوب آبیاری گردید و زمان آبیاری کلیه تیمارها (کرتها) بر اساس ۶۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر کلاسA از زمان کاشت تا زمان رسیدن گیاه در نظر گرفته شد. آزمایش دوم در شرایط تنش کم آبی اجرا شد و زمان آبیاری کلیه کرتهای آزمایشی تا مرحله ۱۰ -۸برگی بر اساس ۶۰ میلیمتر تبخیر و پس از آن بر اساس ۱۸۰ میلیمتر تبخیر از تشتک تبخیر تنظیم شد (زمان اعمال تیمار تنش قبل از نمو زایشی در نظر گرفته شد). تنش کمآبی سبب کاهش قابل توجهی در ویژگیهای رویشی و عملکرد دانه و صفات وابسته به آن داشت. ارتفاع گیاه، تعداد برگ، قطر طبق با وقوع تنش کاهش یافت اما پاسخ لاینها نسبت به آن متفاوت بود. میانگین عملکرد دانه در شرایط آبیاری مطلوب و تنش کم آبی در لاینهای نر عقیم بیش از رستورر بود. به طوری که در لاینهای نرعقیم میانگین عملکرد دانه در شرایط آبیاری مطلوب و تنش به ترتیب ۱۷۷۷ و ۸۷۳ کیلوگرم در هکتار بود و در لاینهای رستورر به ترتیب ۱۲۲۱ و ۵۱۹ کیلوگرم در هکتار بود.در شرایط آبیاری مطلوبلاینهای il- 614 il-130 ،il586/1 ، il350/1 و در شرایط تنش کم آبی لاینهای il-60/14 il-1052 ،il-586/1 ،il-614/2 از عملکرد دانه بیشتری نسبت به سایر لاینهای نرعقیم برخوردار بودند