سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سارا فرخ زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات و عضو انجمن علمی پژوهشگران جوان کر
قاسم محمدی نژاد – استادیار پژوهشکده باغبانی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین شاهسوند حسنی – دانشیار اصلاح نباتات، دانشگاه شهید باهنر کرمان
نرگس حیدرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات و عضو انجمن علمی پژوهشگران جوان کر

چکیده:

به منظور بررسی نحوه ارتباط بین عملکرد و اجزای عملکرد لاین های اولیه تریتی پایرم (AABBEbEb ، ۴۲=۶x=2n) ، تریتیکاله (AABBRR ، ۴۲=۶x=2n) و ارقام گندم نان ایرانی (AABBDD، ۴۲=۶x=2n) ، ازمایشی در سال زراعی ۸۹-۱۳۸۸ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان اجرا شد. پس از جمع آوری داده ها از عملکرد و ۸ فت دیگر مورد تجزیه آماری قرار گرفتند . نتایج نشان داد که عملکرد دانه و شاخص برداشت دارای بیشترین تغییرات بودند . نتایج ضرایب همبستگی ساده بین صفات و تجزیه رگرسیون گام به گام تعداد صفات موثر بر عملکرد را به چهار صفت ( شاخص برداشت ، وزن هزار دانه ، ارتفاع بوته و تعداد پنجه در بوته ) کاهش داد . تجزیه ضرایب مسیر نیز نشان داد که از بین صفات ، شاخص برداشت و وزن هزار دانه دارای بیشترین اثر مستقیم بر روی عملرکد دانه بودند . بنابراین در برنامه های به نژادی و به زارعی لاین های اولیه تریتی پایرم به عنوان غله ای جدید برای عملکرد دانه در ۱۳ لاین مورد مطالعه در این بررسی ، صفت شاخص برداشت را می توان به عنوان شاخصی برتر در سلکسیون لاین های با عملکرد بیشتر استفاده نمود.