سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی محدثی – ایستگاه تحقیقات برنج تنکابن
ابوذر عباسیان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس
سعید بخشی پور – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی شمال کشور (رشت)
مسعود محمد صالحی – سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان

چکیده:

به منظور مطالعه اثرات کود نیتروژنه و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد لاین امید بخش برنج شماره ۸۴۳ آزمایشی در طی ۱۳۸۵ ) در ایستگاه تحقیقات برنج تنکابن (چپرسر) به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی – دو سال ( ۱۳۸۶ ۲۵۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار) به عنوان فاکتور اصلی و ، در سه تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل سطح کود نیتروژن در سه سطح ( ۲۰۰ ۲۵ سانتی متر) به عنوان فاکتور فرعی بودند. نتایج نشان داد که مقادیر × ۲۰ و ۲۵ ×۲۰ ،۱۵×۳۰ ،۱۱× تراکم بوته در چهار سطح ( ۳۰ مختلف کود نیتروژن بر صفاتی مانند وزن هزار دانه، ارتفاع بوته، تعداد دانه پر و عملکرد بیولوژیک اثر معنی داری داشته و بین تراکم مختلف بوته در همه صفات مورد مطالعه بجز تعداد دانه پر و شاخص برداشت اختلاف معنی داری وجود دا رد. تجزیه آماری ۲۵ سانتی متر بیشترین عملکرد دانه و × نشان داد که با افزایش تراکم بوته، عملکرد دانه کاهش یافت و در بین تراکم ها، تراکم ۲۵ ۹۴۶۴ و ۱۷۹۸۴ کیلوگرم در هکتار را داشت. افزایش کاربرد نیتروژن موجب افزایش / بیولوژیک را به ترتیب به مقدار به مقدار ۳ و عملکرد (r=0/ ارتفاع بوته (** ۵۲ ،(r=0/ عملکرد دانه شد که این افزایش مربوط به تأثیر مثبت نیتروژن در افزایش تعداد پنجه (** ۴ ۲۵ سانتی متر نشاکاری با ۳۰۰ کیلوگرم کود نیتروژن در هکتار به دست آمد. × بود. مناسب ترین تراکم بوته ۲۵ (r=0/