سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فرانک پیریایی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ،
بهرام علیزاده – هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج،
ناصر محبعلی پور – استادیار گروه اصلاح نباتات، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی وا

چکیده:

به منظور بررسی ژنتیکی شناسایی و نیز انتخاب لاینهای برتر کلزا تعداد ۳۳ لاین پیشرفته در آزمایشی بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در ۳ تکرار برای صفات عملکرد اجزای عملکرد در مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج در سالزراعی ۹۰-۹۱ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین لاینها، بین ژنوتیپها از لحاظ صفات درصد روغن، – عملکرد دانه، تعداد غلاف در ساقه اصلی، تعداد غلاف در بوته، تاریخ رسیدن، .زن هزاردانه و تعداد دانه در کپسول اختلاف معنیداری وجود دارد. برآورد وراثتپذیری عمومی نشان داد که درصد روغن، وزن هزار دانه و تاریخ رسیدن به ترتیب با مقدار ۱۲/۴و۷۵/۳۴و۶۸/۹۸گرم دارای بیشترین مقدار وراثتپذیری عمومی بودند. تعداد غلاف در بوته و عملکرد دانه به ترتیب با ۱۲/۴و۱۱/۴۹ بیشترین ضریب تغییرات ژنوتیپی را نشان دادند