سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن لشنی – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه لرستان
بهنام صبوری – کارشناس ارشد زراعت دانشگاه لرستان

چکیده:

به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف نیتروژن (اوره ۴۶%) و تراکم بوته بر رشد و عملکرد زیره سبز تحت شرایط اقلیمی خرم آباد، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان(۴۸ درجه و ۲۲ شرقی و ۳۳ درجه و ۲۹ دقیقه شمالی) در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ به اجرا درآمد. نیتروژن به عنوان عامل اصلی در چهار سطح ۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار و تراکم به عنوان عامل فرعی در سه سطح ۸۰، ۱۲۰ و ۱۶۰ بوته در مترمربع اعمال شد. اثرات متقابل نیتروژن و تراکم بر وزن هزار دانه در سطح ۰/۰۵ معنی دار بود ولی بر دیگر صفات غیرمعنی دار یافت شد. در بین سطوح ازت، حداکثر تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، عملکرد دانه، همگی از کاربرد ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار بدست آمد. بیشترین وزن هزار دانه مربوط به شاهد بود. وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیکی در تراکم ۱۶۰ بوته در مترمربع بر هر دو سطح دیگر تراکم برتری معنی داری نشان داد، در حالی که عملکرد دانه در تراکم ۱۶۰ بوته با تراکم ۱۲۰ بوته اختلاف معنی داری نداشت. در این آزمایش، مرحله گلدهی و دانه بندی به دلیل سرعت رشد بیشتر، مرحله حساستری شناخته شدکه بایستی ازجهت فعالیتهای به زراعی به ویژه تأمین کافی مواد غذایی مورد توجه بیشتری قرار گیرد. در پایان، تراکم ۱۲۰ بوته در مترمربع تؤام با ۱۰۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم ۱۶۰ بوته در مترمربع تؤام با ۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار جهت دستیابی به عملکرد دانه بالا پیشنهاد شد.