سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

معصومه لایق حقیقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
سیدعلیرضا ولدآبادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر شهرقدس
محمدحسن لباسجی – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
بهلول عباس زاده – موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده:

با توجه به کمبود منابع آب در کشور، استفاده از گیاهان با نیاز آبی کمتر نظیر تاج خروس اصلاح شده، یکی از را ههای مناسب برای تولید گیاهان دارویی و علوف های می باشد. به منظور بررسی اثر تاریخ کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دو واریته گیاه تاج خروس دارویی، (Amaranthus hypochondriacus L. var: cim & kharkofski) علوف های و زراعی در منطقه کرج ، آزمایشی به صورت طرح اسپلیت پلات در زمان و با استفاده از طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار اجرا گردید . نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر عامل اصلی (تاریخ کاشت) بر ارتفاع گیاه، طول برگ، عرض برگ، طول دمبرگ، قطر ساقه، طول گل آذین، عملکرد برگ، عملکرد ساقه، عملکرد گل و عملکرد ماده خشک کل در سطح پنج درصد معن یدار شد. اثر عامل فرعی (گونه) بر طول برگ و عرض برگ در سطح پنج درصد معن یدار بود. نتایج مقایسه میانگین تاری خهای کاشت نشان داد که بیشترین ارتفاع گیاه، طول برگ، عرض برگ، طول دمبرگ، قطر ساقه و طول گل آذین به ترتیب با ۴۰/ ۱ و ۹۶ /۸۶ ،۱۲/۱۳ ،۷/۵۷ ،۱۳/۲۱ ،۱۴۹/ میانگین ۲۵ سانت یمتر د ر تاریخ کاشت اول بود. همچنین مشاهده گردید که در تاریخ کشت بهاره عملکرد برگ، ساقه، دمبرگ، گل و ،۳/۹۲۴ ،۱/ کل ماده خشک به ترتیب با میانگین های ۹۲۳ ۱۰ تن در هکتار نسبت به کشت / ۳/۷۱۲ و ۴۷۷ ،۰/۹۱۹ تابستانه بیشتر بودند. مقایسه میانگین اثر واریته در cim تاریخ کاشت نشان داد که بیشترین ارتفاع در واریته ۱۵۲ سانت یمتر مشاهده شد و / تاریخ کاشت اول با میانگین ۵۰ تاریخ کاشت دوم به طور کلی از رشد کمتری * kharkofski واریته نسبت به واریته دیگر برخوردار بود. همچنین تاریخ کاشت ۳ و /۸۶ ،۴/۰۹ ، به ترتیب با میانگین ۲ cim اول * واریته ۱۰ تن در هکتار بیشترین عملکرد برگ، ساقه، گل و / با ۹۴ کل ماده خشک را داشت. تولید گیاهان با ارتفاع بیشتر، طول دمبرگ بلندتر، قطر ساقه بیشتر و طول گ لآذین بیشتر در تاریخ کشت اول نشان داد که در صورت کشت به موقع، گیاه فرصت کافی برای رشد رویشی و توسعه اندا مهای هوایی را خواهد داشت.