سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهسا صادقی – فرهیخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز گروه زراعت و اصلاح نباتات
عبداله حسن زاده – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی
فرهاد فرح وش – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
بهرام میرشکاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

ارقام مختلف پنبه نسبت به شرایط آب و هوایی پاسخ متفاوتی می دهند و انتخاب رقم مناسب برای یک محل مخصوصا محلی که کشت پنبه در آن محل مرسوم نیست اهمیت ویژه ای در افزایش عملکرد خواهد داشت این تحقیق در سال زراعی ۸۹ به صورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار جهت مقایسه خصوصیات کمی ۱۱ رقم پنبه در شرایط آب و هوایی ارومیه مورد بررسی قرارگرفت. ارقام مورد بررسی شامل VARAMINE ، STB-A ، NOZ10 ، SAHEL ، SP732 ،G-R-3 وNNB ، NNC ، NZG-AB ، SP731 ، SK-SC بودند نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تفاوت معنی داری دربین ارقام از نظر کلیه صفات مورد مطالعه وجود دارد رقم ساحل بیشتیرن وزن قوزه را داشت اما همین رقم دارای بیشترین قوزه های رسیده نیز بود. کمترین میزان تعداد قوزه میزان وش و تعداد دانه برداشت شده نیز مربوط به رقم NZG-AB بود.