سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امین فرنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
اکبر نصرالهی – کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

به منظور بررسی تغییرات عملکرد و اجزای آن در ارقام نخود تحت تاثیر کاربرد کود بیولوژیک ریزوچ کپی سوپرپلاس، آزمایشی در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی بروجرد در سال زراعی ۸۶ – ۱۳۸۵ اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار با دو فاکتور، شامل سه رقم نخود به نا مهای گریت، آرمان و ILC -482 و چهار سطح کود بیولوژیک به ترتیب؛ تیمار بدون تلقیح بذر با کود بیولوژیک و بدون مصرف کود نیتروژنه(شاهد)، تیمار بدون تلقیح بذر با کود بیولوژیک و مصرف کود نیتروژنه( با توجه به نیاز تغذیه ای گیاه حاصل از آزمون خاک) به میزان ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار، تیمار تلقیح بذر با کود بیولوژیک و بدون مصرف کود نیتروژنه و تیمار تلقیح بذر با کود بیولوژیک و مصرف ۲۵ کیلوگرم کود نیتروژنه در هکتار به صورت استارتر اعمال گردید.صفات مورد بررسی در این آزمایش شامل: عملکرد بیولوژیکی، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، عملکرد دانه و شاخص برداشت بودند. نتایج نشان داد که مصرف کود بیولوژیک همراه با کود نیتروژنه به میزان ۲۵ کیلو گرم در هکتار سبب افزایش تجمع ماده خشک و در نتیجه عملکرد دانه گردید. در بین تیمارهای مورد آزمایش، بیشترین عملکرد دانه به رقم ILC -482 با تیمار تلقیح بذر با کود بیولوژیک و مصرف ۲۵ کیلو گرم کود نیتروژنه در هکتار به صورت استارتر به میزان ۰۵ / ۲۳۶ گرم درمترمربع را تولید نمود. به نظر می رسد رقم ILC -482 با تولید بیشتر تعداد غلاف در بوته و تخصیص حجم بیشتری از مواد فتوسنتزی تولید شده به اندام های زایشی توانست از تولید بالاتر عملکرد دانه برخوردار گردد و این در حالیست که رقم آرمان از تولید بالاتر عملکرد بیولوژیک برخوردار بود اما به دلایل ژنتیکی، شاخص برداشت پایینتری دارا بود و عملکرد دانه کمتری را داشت. از سوی دیگر افزایش کود نیتروژنه سبب کاهش کارآیی کود بیولوژیک ریزوچک پی سوپرپلاس گردید