سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسن صلاحی فیروزآباد – کارشناس ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

این تحقیق به منظورارزیابی لاینهای دابل هاپلوئید گندم نان(Triticum aestivum L) نسبت به تنش شوری انجام گردید. مواد گیاهی شامل ۵۰ لاین دابل هاپلوئید بوده که در شرایط آزمایشگاهی تهیه شده ودر سه تکرارودردومنطقه شور و نرمال درقالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی مورد آزمایش قرارگرفتند. صفات مورد اندازه گیری در طول فصل رشد شامل: درصد پوشش، روزتا رسیدن، روزتا سنبله دهی، دوره پرشدن، ارتفاع بوته، وزن هزاردانه، شاخص برداشت، محتوای نسبی آب، وزن بیوماس هوایی، طول سنبله، طول ریشک، طول پدانکل، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله درمترمربع،سطح برگ پرچم، وزن دانه درسنبله و عملکرد دانه بود. درتجزیه به مولفه های اصلی مقادیر ویژه حاصل ازمولفه های ۱ تا ۶ از یک بیشتر بوده که درمجموع حدود ۷۳ درصد ازکل واریانس متغیرها را توجیه نمودند.