سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی جلیلیان – رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طأیعی استا کرمانشاه
عقیق کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
مسعود رفیعی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استا لرستان

چکیده:

به منظور تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت برای ارقام مشتلف ذرت آزمایشی در سرال زراعری ۱۳۸۸ در مزرعره تحقیقاتی اسلام آباد غرب کرمانشاه انجام گرفت. آزمایک به صورت کرت هرای خررد شرده در قالرب بلروک هرای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. در این آزمایک دو تاریخ کاشت ۱ خرداد و ۱۵ خرداد( بره عنروا فراکتور اصلی و تعداد ۱۳ هیرید ذرت )هیرید جدید( به عنوان فاکتور فرعی اجرا گردید. نتایج این بررسری نشرا داد کره اثر تاریخ کاشت بر صفات عملکرد دانه ردیف در بلال دانه در ردیف در سطح احتمال ۱ درصد و بررای صرفت وز صد دانه و در سطح احتمال۵ درصد معنی دار بود. صفات عملکرد دانه ردیف در بلال دانه در ردیف وز صد دانه در تاریخ کاشت اول) ۱ خرداد( بالاترین مقدار را دارا بودند . برا توجره بره ن ترایج بهتررین عملکرد مربوط به هیریدهای ۵۰۰ ksc و ۲۶۰ ksc به ترتیب با عملکرد ۱۴/۰۲ و ۱۳/۵۰ تن در هکتار و در تاریخ کاشت اول بود.