سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهری صفاری – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی- دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور ارزیاب پتانسیل عملکرد و بررسی اجزاء عملکرد ۶ رقم تجاری گندم (Triticum aestivum L) با نامهای پیشتاز، روشن، بک کراس زمستانه روشن، کویر، امید و الوند، آزمایشی در سال زراعی ۸۷-۱۳۸۶ در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار در دو شرایط آبیاری عادی(N) و تنش خشکی(S)، مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان انجام گردید. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که در هر دو شرایط آبیاری، بین ارقام، برای اکثر صفات تفاوت های معنی داری وجود دارد، در تجزیه به عامل ها در هر دو شرایط آبیاری عادی و تنش خشکی، هفت عامل، به خوبی تغییرات را توجیه کردند. رقم الوند دارای کمترین مقدار عملکرد در هر دو شرایط و ارقام روشن و امید دارای بالاترین عملکرد در شرایط نرمال رطوبتی، و ارقام بک کراس روشن، کویر و روشن دارای بالاترین عملکرد در شرایط تنش بودند.