سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پریسا شالبافان – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
شهرام نخجوان – عضو هئیت علمی گروه اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
حمید محرابی – عضو هئیت علمی گروه اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
ایرج لک زاده – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد دانه ژنوتیپ های جو و معرفی بهترین ژنوتیپ جهت استفاده در کارهای اصلاحی بدون استفاده از سموم و کود شیمیایی برای منطقه اهواز، آزمایشی در قالب طرح بلوک تصادفی با ۲۷ ژنوتیپ ) ۹۳ ژنوتیپ جدید همراه با دو رقم شاهد( در چهار تکرار در سال زراعی ۹۳۳۱ ۹۳۳۳ در – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به اجرا درآمد. تعداد دانه در سنبله اصلی، تعداد کل دانه در متر مربع، وزن ۹۷۷۷ دانه، شاخص برداشت، عملکرد دانه صفات مورد بررسی بودند. داده های حاصله مورد تجزیه واریان ساده قرار گرفته و مقایسه میانگین ها به روش دانکن انجام گردید. به منظور بررسی دقیق تر شاخص های همبستگی صفات، تجزیه به مولفه های اصلی، رگرسیون و تجزیه خوشه ای مورد بررسی قرار گرفت. در بین ژنوتیپ های مورد بررسی، ژنوتیپ شماره ۳ Bgs/Dajia//L.9272/3/(L.B.IRAN/Una3209//Gloria’S’/3/ با توجه به اینکه بالاترین عملکرد ۳۷۳۳،۹ کیلوگرم در هکتار و افزای حدود ۳۰درصدی نسبت به تیمارهای شاهد و همچنین با وجود بازده مناسب در سایر صفتهای مورد بررسی در شرایط آب و هوایی اهواز مناسب تشخیص داده شد و برای کارهای اصلاحی توصیه می شود.