سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریسا شالبافان – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
شهرام نخجوان – عضو هئیت علمی گروه اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
ایرج لک زاده – عضو هئیت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان
سجاد احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد،باشگاه پژوهشگران جوان،خرم آباد،ا

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد دانه ژنوتیپ های جو و معرفی بهترین ژنوتیپ جهت استفاده در کارهای اصلاحی بدون استفاده از سموم و کود شیمیایی برای منطقه اهواز، آزمایشی در قالب طرح بلوک تصادفی با ۲۰ ژنوتیپ ( ۱۸ ژنوتیپ جدید همراه با دو رقم ۱۳۸۹ در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان به اجرا درآمد. تعداد – شاهد) در چهار تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ دانه در سنبله اصلی، تعداد کل دانه در متر مربع، وزن ۱۰۰۰ دانه، شاخص برداشت، عملکرد دانه صفات مورد بررسی بودند. داده های حاصله مورد تجزیه واریانس ساده قرار گرفته و مقایسه میانگین ها به روش دانکن انجام گردید. به منظور بررسی دقیق تر شاخص های همبستگی صفات، تجزیه به مولفه های اصلی، رگرسیون و تجزیه خوشه ای مورد بررسی قرار گرفت. در بین ژنوتیپ با توجه به (Bgs/Dajia//L.1242/3/(L.B.IRAN/Una8271//Gloria’S’/3/…) های مورد بررسی، ژنوتیپ شماره ۸ اینکه بالاترین عملکرد ۳۷۳۳٫۹ کیلوگرم در هکتار و افزایش حدود ۳۰ درصدی نسبت به تیمارهای شاهد و همچنین با وجود بازده مناسب در سایر صفتهای مورد بررسی در شرایط آب و هوایی اهواز مناسب تشخیص داده شد و برای کارهای اصلاحی توصیه می شود.