سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس زارعیان – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
بیتا اسکویی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
لیلا یاری – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
سیدحسام الدین حسین زاده – دانشجوی دکتری زراعت آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

به منظور بررسی اندازه قطر بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مختلف گندم، تحقیقی با استفاده از طرح بلوک کامل تصادفی در قالب فاکتوریل با سه تکرار د رموسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل بذر با پنج سطح (۲/۲-۲ و ۲/۵-۲/۲ و ۲/۸-۲/۵ و ۳-۲/۸ و ۳< میلی متر) و ارقام مورد نظر پیشتار، مهدوی و بهار بودند. وزن سبز ۱۰۰ بوته و وزن خشک ۱۰۰ بوته در مرحله پنجه زنی، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در متر مربع و عملکرد دانه تعیین شدند. اندازه بذر بر تمامی صفات باستثنای وزن هزار دانه معنی دار بود. تعداد دانه در سنبله با افزایش اندازه بذر کاهش معنی دار نشان داد ولی سایر خصوصیات با افزایش اندازه بذر بطور معنی داری افزایش یافتند. از بین صفات تعیین شده رقم بر تعادا سنبله در متر مربع و وزن معنی دار بود. هر چند رقم مهدوی از وزن هزار دانه بالاتری برخوردار بود ولی کاهش معنی دار در تعداد سنبله باعث شد از عملکرد بالاتری نسبت به سایر ارقام برخوردار نباشد.