سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسلام عزت نشان – پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف تهران
میترا آرامی –
ترنم پرهیزگار –
سیدعلی حسینی کردخیلی –

چکیده:

دراین مقاله به مطالعه الگوی بهینه عملکردی و آنالیز اقتصادی سیستم میکروسی .اچ.پی جهت تامین تقاضای باردرساختمان های با کاربری مسکونی و اداری پرداخته شدها ست بادرنظر گرفتن ممیزی انرژی ساختمان های منتخب و استخراج مقدار انرژی مصرفی ساعتی آنها با استفاده از نرم افزار Carrier بارهای مورد نیاز الکتریکی و حرارتی محاسبه شده و با استفاده از یک مدل اقتصادی غیرخطی مقدار صرفه جویی انرژی سالانه و دوره بازگشت سرمایه درصورت استفادها ز سیستم میکروسی . اچ.پی درساختمان های منتخب تعیین گردیده است جهت توسعه مدل بهینه غیرخطی ازنرمافزار lingo استفاده شده است این مدل ظرفیت بهینه میکروسی.اچ.پی را به گونه ای تعیین می کند که هزینه انرژی سالانه تامین بارگرمایشی و سرمایشی مورد نیاز ساختمان کمینه شود تحلیل حساسیت برروی قیمت های حامل های انرژی انجام شده است نتایج نشان میدهد که استفاده از این سیستم ها درساختمان ها ی منتخب دارای دوره بازگشت سرمایه و شاخص سوددهی با صرفه اقتصادی مناسبی است.