سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد علی ززولی – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران
یوسف کر – دانشجوی ارشد مهندسی اب فاضلاب
سعید کرامت – معاون مهندسی و توسعه شرکت اب و فاضلاب گلستان
محسن کرد – معاون برنامه ریزی و منابع انسانی اب و فاضلاب استان گلستان

چکیده:

با توجه به جدید بودن تکنولوژی تصفیه فاضلاب به روش لاگون هوادهی کشورو فعالیت تصفیه خانه فاضلاب بندر گز با این روش و عدم انجام مطالعات کافی در این زمینه ، لزوم بررسی بیشتر در زمینه عملکرد تصفیه خانه بندر گز محسوس گردیده است . این تصفیه خانه در سال ۱۳۷۵ با ظرفیت ۳۱۰۰ متر مکعب در روز به بهره برداری رسیده ولی بعد از گذشت ۱۴ سال ، بدلایلی از قبیل افزایش در جمعیت و سرانه مصرف کنندگان ، راندمان سیستم در حذف فاکتورهای اساسی الودگی فاضلاب افت نموده است. لذا هدف این مطالعه بررسی عملکرد لاگونهای هوادهی این تصفیه خانه و ارائه روشهایی است که با حداقل هزینه بتوان نسبت به بهینه سازی آن اقدام نمود. روش بررسی : در این مطالعه تحلیلی که در ۱۳ ماه متوالی منتهی به بهمن ۸۸ انجام گرفت ، ضمن ارزیابی وضعیت موجود فرایند و آنالیز پارامترهای کمی و کیفی ، نسبت به بررسی گزینه های مختلف جایگزین و اولویت بندی آنها بر اساس روش ماتریسی پژوهش گردید . ازمایشات لازم بر اساس روشهای مندرج در کتاب روشهی استاندارد ازمایش آب و فاضلاب ۲۰۰۳ در آزمایشگاه تصفیه خانه فاضلاب بندر گز انجام گرفت. یافته ها : نتایج بررسی ها نشان داد راندمان سیستم موجود در حذف BOD5 و COD و TSS ، کل کلیفرمها و کلیفرم کل به ترتیب برابر (۲/۲ ±۷۶/۸) و (۲/۹±۷۵) و (۱۳/۴ ±۹۹/۳) و (۱۰/۶±۹۹/۱۶) بوده و پساب خروجی از کیفیت بیوشیمیایی قابل پذیرش دفع یا کاربری مجدد برخوردار نبوده ، ولی از نظر میکروبی کیفیت قابل قول سازمان حفاظت محیط زیست ایران را دارد. وضعیت پساب خروجی بر عکس وضعیتهای متعارف ، در زمستان غالبا مطلوب و در بقیه فصول غالبا نامطلوب می باشد (۹) . در این مطالعه تعداد ۹ الترناتیو با ارزش گذاری پارامترهای موثر مطرح و نهایتا ۴ آلترناتیو زیر بترتیب اولویت جهت بهینه سازی سیستم پیشنهاد شده اند: ۱- احداث یک واحد زلالساز جدید و تبدیل کلاریفایر قدیم به لاگون اختلاط ناقص . ۲- افزایش مدول دوم با تغییر در جانمایی لاگون زلالساز. ۳ – تبدیل لاگونهای اختلاط ناقص ۱ و ۲ لاگون اختلاط کال ۴ – تبدیل فرایند سیستم به هوادهی گسترده با افزایش MLSS در لاگون CML و ذخیره لجن در لاگون FL1 . بحث : تحلیل نتایج بررسیها حاکیست که علی رغم تاثیر مثبت دمای محیط در روند تصفیه فاضلاب ، عامل اصلی نوسان کیفیت پساب خروجی بجای دما نشتاب بوده که در زمستان با ترقیق بیش از حد فاضلاب ورودی در کیفیت پساب خروجی موثر است .با توجه به هدف مطالعه ، پیشنهادات گزینه ای برای بهینه سازی لاگونهای تصفیه خانه بندر گزبدین صورت است . راهکار ۳ > راهکار ۲ > راهکار ۱> راهکار ۵