سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

افشین مرادی میرهواری – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه زنجان
جلال صبا – عضوهیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان
سیدسعید پورداد – عضوهیأت علمی مرکز تحقیقات دیم سرارود استان کرمانشاه

چکیده:

هدف از انجام این پژوهش ارزیابی عملکرد ۲۲ ژنوتیپ برتر گلرنگ تحت کشت انتظاری دیم بود. آزمایش درسال ۱۳۸۸- ۱۳۸۹ درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی زنجان اجرا گردید. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که از لحاظ عملکرد بین ژنوتیپ های مختلف اختلاف معنی داری وجود دارد. ژنوتیپGila ،S-541،Dincer ، PI-250536، Sina، CW-74، Darab 7با بیشترین عملکرد با دیگر ژنوتیپ ها اختلاف معنی داری داشتند. ژنوتیپ های ۴۱۱،PI-544017 کمترین مقدار عملکرد در بوته را دارا بودند. بین عملکرد و صفات تعداد شاخه موثر، تعداد غوزه در بوته و تعداد دانه در غوزه همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد.