سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهنام باریک بین – دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس
سید باقر مرتضوی – استادیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ،دانشگاه تربیت مدرس
سید غلامرضا موسوی – استادیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ،دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

غلظت کروم ۶ ظرفیتیو برخی املاح محلول مانند سولفات در برخی آبهای زیرزمینی لب شور مورد استفاده در برخی از مناطق استانهای جنوبی ایران از حداکثر مجاز (۵۰μg/L) می باشد. هدف از این تحقیق ، بررسی فرایند غشایی نانو فیاتراسیون به عنوان یک روش امیدوار کننده در حذف کروم ۶ ظرفیتی از آبهای لب شور می باشد. رو ش تحقیق: به منظور تاثیر فشار ، PH و نوع ماتیون و آنیون همراه در میزان حذف کروم ۶ ظرفیتی ، غلظت های ۰/۱mg/L و ۰/۵mg/L کروم و همزمان با سولفات به عنوان آنیون عمده در شهر مورد مطالعه در محدوده غلظت ۴۰۰-۱۰۰ mg/L تحت فشار ۲ تا ۱۰ بار انتخاب ردید . در انتها آنالیز تعادل جرمی در فشار بهینه انجام شد. یافته ها :نتایج حاصل از آزمایشات بر روی آب مصنوعی نشان داد که تغییر کروم ۶ ظرفیتی تغییر محسوسی در میزان حذف آن در فشار بهینه ۴ بار ایجاد نمی کند (۹۶%) . ولی افزایش سولفات در آب واقعی باعث کاهش میزان حذف کروم ۶ ظرفیتی در فشارهای ۴ و ۸ بار می شود. بهترین راندمان حذف در PH خنثی و متمایل به قلیایی رخ داد. نتیجه گیری : تحقیق نشان داد که افزایش TDS در جریان ورودی ، فشار بهره برداری و pH بیشترین اثر را د رعملکرد نانوفیلتر داشته است. بر اساس نتایج بدست آمده نانو فیلتراسیون روش مناسبی در حذف کروم ۶ ظرفیتی از آبهای لب شور می باشد.