سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

خدیجه ابوخمیس موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
امیرحسام حسنی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محمدصادق سخاوتجو – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
افشین تکدستان – استادیار دانشگاه جندی شاوپر اهواز

چکیده:

از آنجا که استفاده از مواد ضدعفونی کننده همچون ترکیبات کلر،هیپوکلریت کلسیم، ید، برم برمید کلرودی اکسید کلر منجر به تشکیل ترکیبات جانبی نامطلوب و دربرخی موارد خطرناک سمی وحتی سرطان زا از جمله تری هالومتانها می شود می توان با استفاده از روشهای نوین وجایگزین که از جدیدترین این روشها نانوتکنولوژی و نانوسیلورها است از تشکیل ترکیبات جانبی و خطرناک جلوگیری کرد هدف از این پژوهش بررسی فنی گندزدایی آب تولیدی مجتمع پتروشیمی فجر با استفاده از نانونقره پوشش داده شده برروی کربن فعال و پلی پروپیلن می باشد که شال بررسی عملکرد آن درحذف مواد آلی TOC و آلودگی میکروبی HPC آب آلوده است دراین تحقیق به بررسی عملکرد نمونه نانوسیلور که با دو درصد ۲/۵% و ۱/۲۵% برروی پایه کربن فعال و پلی پروپییلن که به روش شیمیایی پوشش داده شده اند در آب خام ورودی به پتروشیمی فرج با TOC معادل ۱و۳ میلی گرم درلیتر و HPC در حدود ۳۰۰ و ۱۰۰۰CFU/ml درحذف مواد آلی و آلودگی میکروبی آن پرداخته شده است. نتایج نشان داد که ۷گرم نانونقره پوشش داده شده برروی کربن با ۱/۲۵ % وزنی می تواند TOC معادل ۱ را تا ۷۰% و ۹ گرم نانونقره پوشش داده شده برروی کربن با ۱/۲۵% وزنی TOC معادل ۳ راتا ۷۶/۶۶% حذف نماید و عملکرد بهتری درحذف TOC آب آلوده داشته باشد.