سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی کجباف – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی شریف
علی اصغر مظفری – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در سالهای اخیر موتورهای مختلفی از جمله موتور وانکل، شارژ طبقهای، احتراق تراکمی شارژ همگنHCCI) و … طراحی و ارائه شدهاند. در این بین موتورهایHCCI طرح نوین و کارامدی است که نظر محققین زیادی را به خود جلب کرده و در این زمینه تحقیقات بسیاری درمورد عملکرد موتور با استفاده از سوختهای مختلف انجام شده است. در تحقیق حاضر از اتان و پروپان بعنوان سوخت استفاده شدهاست. نتایج استخراجشده از نرمافزار نشان میدهد چنانچه سوخت اتان باشد، با افزودن هیدروژن فشار متوسط مؤثر اندیکاتوریIMEP) کاهش یافتهاست. درمورد پروپان روند تغییرات فشار متوسط مؤثر اندیکاتوری منظم نمیباشد. درهنگام استفاده از اتان یا پروپان، با افزودن هیدروژن، میزان خروجی مونوکسیدکربن و هیدروکربن نسوخته کاهش یافته اما میزان خروجی مونوکسید نیتروژن و دیاکسید نیتروژن افزایش مییابد.