سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پریسا شیخ بگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران
محمدرضا دهقانی – استاد یار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران
بهمن بهزادی – استاد یار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم وصنعت ایران

چکیده:

در این مقاله یک معادله حالت جدید بر پایه تئوری آماری سیال تجمعی(SAFT) ارائه شده است و توانمندی آن درمحاسبه خواص اشباع مواد خالص مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در این معادله حالت، سهم مربوط به کرات سخت (Hard Sphere Term) پیشنهادی توسط دهقانی و مدرس جایگزین معادله کرات سخت بوبلیک- منصوری شده و عملکرد آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. معادله حالت کرات سخت دهقانی مدرس در مقایسه با معادله بوبلیک- منصوری دارای فواید متعددی است که به تفصیل در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. با استفاده از این معادله حالت فشار بخار و دانسیته فاز مایع و بخار برای مواد مختلف محاسبه و ترسیم گردیده است. در این مقاله رفتار فازی مواد خالص از خانواده های مختلف از قبیل: آلکان ها، آروماتیک ها والکل بررسی و پارامترهای مدل برای مواد خالص با استفاده از داده های آزمایشگاهی ارائه شده است. محدوده دمایی محاسبات تا دمای کاهیده برابر با ۰/۹ در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می دهد معادله جدید ضمن برطرف شدن نواقص معادلات قبلی، مدل قادر است نتایج قابل قبولی را از خود نشان دهد.