سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین باصر – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبداله اردشیر – دانشیار مهندسی عمران آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حجت کرمی – دکتری مهندسی عمران آب دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله تغییرات سطح تراز بستر و پدیده آبشستگی اطراف سری سهتایی آبشکنهای غیرمسغرق تفوذناپذیر و عمود بر محور جریان توسط مدل عددی سه بعدی ۲٫۰ SSIM شبیهسازی شدهاست. برای شبیهسازی عددی میدان حل در این مطالعه از معادلات انتقال رسوب مختلف موجود در نرم افزار ۲٫۰ SSIIM استفاده شده است. و با توجه به دادههای آزمایشگاهی موجود عملکرد این معادلات مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان دهنده عملکرد بهتر معادلات انتقال رسوب فن راین در این مدل عددی میباشد.