سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علیرضا فانی – کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
رامین سلامت دوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
احد ایازی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
احمدرضا حسنی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

به منظور بررسی مرغان مروارید در شرایط روستائی استان آذربایجان شرقی طرحی در سطح روستاهای استان با انتخاب سه منطقه مختلف اقلیمی از هر منطقه چهار روستا و از هر روستا چهار پرورش دهنده صورت گرفت. پس از پانزده روز پرورش جوجه ها در شرایط یکسان به هر پرورش دهنده سی قطعه جوجه توزیع گردید. در طول مدت اجرای طرح هر پانزده روز یکبار با مراجعه به روستاهای مورد نظر نسبت به بررسی صفات افزایش وزن، سن بلوغ جنسی، تعداد تخم تولیدی، وزن تخم، تلفات، اقدام گردید. ضمنا نسبت به ثبت تغییرات درجه حرارت ، رطوبت محیط و میزان بارندگی های منطقه در دوره تخمگذاری اقدام گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان دادکه بین افزایش وزن مرغان مروارید در طی هفته های مختلف پرورش، تفاوت معنی داری وجود دارد. بطوریکه میانگین وزن مرغان مروارید در منطقه جلفا با ۲۴ / ۱۳۴۴ گرم بیشترین بود( ۰۵ / P< 0 ). وزن تخم مرغان مروارید در هفته های مختلف پرورشی در منطقه جلفا بالاترین و منطقه کلیبر در پایین ترین میزان بود( ۰۵ / ۰ P< ). از نظر تعداد تخم در هفته های دوم تا ششم، مرغان مروارید منطقه جلفا و کلیبر دارای بالاترین تعداد بودند ولی در منطقه هشترود میزان تخم کمتر از دیگر مناطق بود( ۰۵ / P< 0 ). از نظر درصد تلفات، تنها در منطقه هشترود در هفته سوم دارای تفاوت معنی داری بود. در نهایت چنین نتیجه می شود که تغییرات اکولوژیکی در منطقه کلیبر نسبت به سایر مناطق از نظر میزان بارندگی سالیانه و آب و هوا و دمای مورد نیاز، شرایط مطلوب تری را برای پرورش مرغ مروارید دارا می باشد