سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فاطمه عابدی نژاد مهرابادی – کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
صالح ایمانی – کارشناس مدیریت بیمه، نماینده بیمه آسیا در مشهد

چکیده:

تحقیق حاضر به عملکرد مدیریت دانش بر اثربخشی اجرای استراتژی های سازمانی در شرکت های بیمه در ایران میپردازد. بعد از بررسی عوامل و مدل های مختلف، مدل نظری که شامل سه مولفه قابلیت فرایند دانش، زیر ساخت های دانش و اجرای اثربخش استراتژی می باشد، انتخاب شد .ابزار جمع آوری اطلاعات را پرسش نامه ای شامل سه متغیر، قابلیت های فرایند دانش بعنوان متغیر مستقل شامل ۲۰ سوال و زیرساخت های دانش سازمان و اجرای اثربخش استراتژی در سازمان بعنوان متغیرهای وابسته هر کدام به ترتیب شامل ۱۲ و ۱۱ سوال تشکیل می دهد .با روش نمونه گیری تصادفی از جامعه آماری این پژوهش که شامل کارکنان با مدرک دیپلم تا دکتری شرکت مورد مطالعه بود، در نهایت ۶۵ پرسشنامه جمع آوری گردید .ضریب پایایی پرسشنامه از طریق شاخص آلفای کرونباخ محاسبه گردید و اطلاعات جمع آوری شده بوسیله نرم افزار SPSS، از طریق آزمون های تحلیل واریانس و t در آمار استنباطی و توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .داده های پژوهش براساس آزمون کولموگروف -اسمیرنوف مورد سنجش قرار گرفت و نرمال بودن داده ها مورد تایید واقع شد . با روش مدل معادلات ساختاری فرضیه دوم و سوم پژوهش،مورد تایید قرار گرفتند و معناداری آنها به اثبات رسید؛ ولی معناداری فرضیه اول مورد تائید قرار نگرفت.