سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ترانه عنایتی – دکترای مدیریت آموزشی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
فرشیده ضامنی – دکترای مدیریت آموزشی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
رضا بهنام فر – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری
سمیه جعفر پور – کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده:

پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی بوده و به منظور بررسی عملکرد مدارس هوشمند از دیدگاه دبیران شهرستان ساری در سال تحصیلی ۸۹-۱۳۸۸ انجام گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه، کل دبیران دبیرستان های هوشمند شهرستان ساری به تعداد ۱۳۰ نفر بود. نمونه گیری به صورت سرشماری انجام شد و حجم نمونه معادل حجم جامعه در نظر گرفته شد و با توجه به افت آزمودنی، ۱۱۴ نفر از دبیران مورد بررسی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر از پرسشنامه محقق ساخته ۳۵ سؤالی در طیف پنج گزینه ای لیکرت و آلفای کرونباخ ۹۵ استفاده شد. یافته های این پژوهش نشان داد که در مدارس هوشمند از ظرفیت ها و امکانات فناوری برای ارتقاء کیفی آموزش بهره گیری می شود، از انواع شیوه های تدریس متناسب با تفاوت های فردی دانش آموزان استفاده می گردد، مشارکت و پشتیبانی والدین در فرآیند یادگیری و هدایت دانش آموزان وجود دارد و محیط مناسب ارزیابی مستمر و متناسب با پیشرفت دانش آموزان ایجاد می گردد.