سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی تقی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه تهران
سید میلاد جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه،دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه تهران
مجید صادق آذر – دانشیار دانشکده مهندسی عمران،دانشگاه تهران

چکیده:

برای حصول اطمینان از تامین عملکرد کلی موردنظر سازه نیاز به شناخت عملکرد موضعی صفحه اتصال می باشد چرا که ممکن است برخلاف فرضیات طراحی مدهای نامطلوب خرابی درصفحه اتصال رخ دهد و بعنوان محدود کننده عملکرد سازه عمل کند مطالعات ازمایشگاهی گذشته نشان داده است که مدهای خرابی نامطلوب درصفحه اتصال مهاربند با وجود درنظر گرفتن فاصله ازادخمش بصورت خطی به فاصله ۲t رخ میدهد به همیندلیل دراین مطالعه با استفاده ازنرم افزار اجزا محدود به بررسی عملکرد لرزه ای موضعی یک دهانه قاب ازیک ساختمان پرداخته شده است هدف اصلی این مطالعه دربررسی عملکرد لرزه ای قاب موردنظر بررسی روابط موجود طراحی صفحه اتصال مهاربند و همچنین ارایه یک ضابطه درنحوه درنظرگرفتن خط آزاد خمش برای تامین میزان چرخش انتهایی مهاربند می باشد درنهایت عملکرد موضعی مدل اجزا محدود درشرایط تمرکز تنش و کرنش درصفحه اتصال تیروستون مقایسه شده است.