سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ابوذر جعفری – دانش آموخته کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود
بهروز حسنی – دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده عمران و معماری، شاهرود

چکیده:

توانایی سازه ای که زلزله ای را تجربه کرده، برای تحمل زلزله بعدی با اندیس خسارت تعیین می شود. در این مقاله با مطالعه بر روی مدلهایی با ارتفاع های مختلف و آرایش یکسان دیوارها به وسیله تحلیل استاتیکی غیرخطی و بکارگیری اندیس خسارت سخت ی، زوال سختی در سطوح عملکردی مختلف ارزیابی شده و نتایج با تعاریف کیفی دستورالعمل FEMA مقایسه شدند. نتایج نشان داد که اندیس خسارت سختی می تواند معیار مناسبی برای سنجش عملکرد لرزه ای این سیستم سازه ای باشد و به نظر می رسد که معیار تغییرشکل نسبی دستورالعمل FEMA به تنهایی نمیتواند شاخص صحیح و کاملی از عملکرد و خرابی این سازهها باشد.