سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد خیراللهی دهخوارقانی – کارشناس ارشد مهندسی سازه دانشگاه صنعتی سهند تبریز
بهزاد رافضی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز
محمدرضا چناقلو – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

دراین تحقیق هدف بررسی عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی بتن آرمه جهتمقاوم سازی سازه های بنایی می باشد از این رو ۴ تیپ پلان سازه بنایی منظم و نامنظم در پلان از یک تا پنج طبقه انتخاب شده و بعد از شناسایی نقاط آسیب پذیر سازه با استفاده از دیوارهای برشی بتن آرمه مطابق با دستورالعمل FEMA356 مقاوم سازی شده است مقاوم سازی هریک ازسازه ها در دو حالت صورت گرفته است حالت اول: درنظر گرفتن اندرکنش بین دیوار بنایی و دیوار برشی بتن آرمه برای تامین هدف بهسازی مطلوب و ویژه، حالت دوم: صرفنظر از اندرکنش بین دیوار بنایی و دیوار برشی بتن آمره برای تامین هدف بهسازی مطلوب. نتایج تحلیل در سازه های مورد مطالعه نشان میدهد که درصورتی که حالت اول درنظر گرفته شود سازه های یک طبقه منظم و نامنظم در پلان با درصد دیوار نسبی ۱/۵% و سازه های دو طبقه منظم در پلان با درصد دیوار نسبی ۲% قادر به تامین سطوح عملکرددر هر دو هدف بهسازی مطلوب و ویژه می باشند ولی در حالت دوم تنها قادر به تامین سطح عملکرد بهسازی مطلوب خواهند بود.