سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود خرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه
مجید خرمی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
هدایت الله مطهر –

چکیده:

در سال های اخیر سیستم جدیدی با نام مهاربندکمانش ناپذیر پا به عرصه گذاشته که روز به روز در حال توسعه واستقبال مهندسان می باشد. این سیستم به دلیل جلوگیری از کمانش بادبند، قابلیت جذب انرزی بسیار بیشتری را نسبت به سیستم های رایج مهاربندی همگرا دارد.در این پژوهش با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی افزاینده وآنالیز شکنندگی به بررسی عملکرد لرزه ای قاب های مهار بندی شده کمانش ناپذیر BRBF) مقایسه آن با سیستم مهاربندی هم محور ویژهSCBF)پرداخته می شود.سه ساختمان در طبقات ۳و ۵و ۰۱ طبقه با سیستم BRBF ,SCBF انتخاب گردید وبا آیین نامه ۱۰ ASCE/SEI 7- بارگذاری و با آیین نامه ۰۵ AISC360- طراحی گردید. تحلیل دینامیکی غیر خطی افزایندهIDA) با استفاده از ۸۲ عدد شتاب نگاشت انجام شد وبا استفاده از منحنی های میانه ۵۱ % ظرقیت سازه های مدل سازی شده با یکدیگر مقایسه شد. با توجه به منحنی هایIDA و منحنی های شکنندگی بدست امده مشاهده گردید که سیستمSCBF نسبت به سیستم BRBFF زودتر وارد رفتار غیر خطی شده و سازه های با ارتفاع بالا)در اینجا ۵ و ۰۱ طبقه(دارای احتمال فراگذشت از سطح عملکرد استفاده بی وقفه بیشترنسبت به سازه با ارتفاع کمتر)در اینجا ۳ طبقه( می باشند