سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امین امیری یکتا – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رضا رازانی – استاد بازنشسته دانشگاه شیراز

چکیده:

امروزه جداسازی پایه به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارهای نوین حفاظت لرزهای مطرح است. در واقع این روش کنترل پاسخ، به جای افزایش ظرفیت باربری لرزهای سازه مبتنی بر کاهش تقاضا و انعکاس بخش قابل توجهی از نیروهای لرزهای وارد بر سازه میباشد. در این تحقیق حالتتعمیم یافتهای از جداساز پاندولی اصطکاکی مشتمل بر پیهای مقعر در پای هر ستون به منظور ایجاد یک حرکت پاندولی برای کل سازه در هنگاموقوع زمینلرزه مورد مطالعه قرار میگیرد. به منظور در نظر گرفتن تأثیر میزان سختی و انعطافپذیری روسازه بر عملکرد لرزهای سازههای جداساز شده از دو سیستم مهاربندی هم محور فولادی به عنوان یک سیستم با شکلپذیری محدود و سخت و قاب خمشی به عنوان یک سیستم شکلپذیر باانعطافپذیری بالا در قالب دو مدل ۲ و ۵ طبقه استفاده شده است. جهت بررسی نحوه عملکرد این سیستمها تحت نیروهای لرزهای، از آنالیزهایدینامیکی تاریخچه زمانی و استاتیکی غیرخطی با بارهای فزآینده استفاده شده است. نتایج بدست آمده، به منظور بررسی تأثیر کاربرد سیستم جداسازی معرفی شده با حالت استفاده از جداساز پاندولی اصطکاکی متداول، مورد مقایسه قرار گرفته است