سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میلاد ایزدخواه – دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی، عضو باش
حیدرعلی کشکولی – استاد تمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
عزت الله نباتی – رئیس ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان بروجرد

چکیده:

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر خصوصیات مورفولوژیکی و عملکرد لاینهای امیدبخش گندم نان، آزمایشی در قالب اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوکهای کاملاً تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۸۹ -۸۸در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان بروجرد انجام شد. در این آزمایش، آبیاری به عنوان فاکتور اصلی و با چهار سطحIII1آبیاری کامل) و I2قطع آبیاری در مرحله سنبلهدهی) و I3قطع آبیاری در مرحله گلدهی) I4 قطع آبیاری در مرحله شیری) درنظر گرفته شد. عامل فرعی نیز به لاینهای گندم شامل ws16 )V و ۴ (ws10 )V و ۳ (ws4 )V و ۲ (ws8 V1 اختصاص یافت. نتایج این پژوهش نشان داد که اثر تنش خشکی بر صفاتی از قبیل تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت در سطح احتمال ۱ درصد و بر صفت طول سنبله در سطح ۵ درصد معنیدار میباشد. همچنین نتایج این آزمایش نشان داد که در واریتههای آزمایشی صفاتی از قبیل تعداددانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، شاخص برداشت در سطح احتمال ۱ درصد و بر روی صفت طول سنبله در سطح احتمال ۵ درصد معنیدار میباشد