سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامرضا خلیل زاده – اعضای هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزیومنابع طبیعی استان آذربایجان غرب
محمد رضایی –
شهناز عاشوری –
علیرضا عیوضی –

چکیده:

دستیابی به لاین های با تولید عملکرد سالم و پایداردر شرایط زارعین و معرفی این لاینها بعنوان یک رقم جدید یکی از مهمترین مراحل معرفی رقم محسوب می شود به همین منظور این آزمایش در دو مکان نقده و ارومیه استان اذربایجان غربی در قالب طرح RCBD با ۷ تیمار و ۳ تکرار در سال زراعی ۸۹-۸۸ در شرایط زارعین اجرا گردید لاینها شامل UH-12, EHBYT-C85-8, EHBYT-C85-4, EHBYT-C85-2, EHBYT-C83-16, EHBYT-C83-7 به همراه شاهد سلطان بود نتایج تجزیه واریانس مرکب داده ها نشانگر اختلاف بسیار م عنی دار در سطح احتمال ۱% بین لاینها برای صفات عملکرد دانه وزن هزار دانه ارتفاع بوته پدانکل، طول سنبله اصلی، تعداد دانه در سنبله و شاخص برداشت بود. مقایسه میانگین عملکرد دانه برتری لاینهای EHBYT-C83-7, EHBYT-C83-16 وEHBYT-C85-2 را به ترتیب ۶۵۳۲ ، ۷۲۷۴ و ۶۶۴۲ درهکتار نسبت به شاهد ۵۳۳۴ کیلوگرم درهکتار نشان داد.