سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا مولائی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-سازه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر
مجتبی حسینی – استاد، عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان

چکیده:

زلزله یکی از مهیبترین حوادث طبیعی است که در مناطق مختلف دنیا رخ میدهد و میتواند خسارتهای جانی و مالی فراوانی به دنبال داشته باشد. با پیشرفت علم و ظهور رایانهها، تحلیل اثر کاربرد ایدهها و تجهیزات نو در سازهها آسانتر شده است. یکی از سیستمهایی که اخیراً در مطالعات مختلف مورد توجه قرار گرفته، استفاده از مهاربندهای زانویی ۶ و ۹ طبقهی سه دهانه، مهاربندهای زانوئی متناسب با المانهای تیر طبقات ، در قابهای خمشی فولادی میباشد. در این تحقیق بعد از طراحی و کنترل سه قاب خمشی فولادی ۳ طراحی و مدلسازی شده است. در ادامه تحلیلهای استاتیکی غیرخطی قابهای مورد نظر انجام شده و نمودارهای پوش جانبی و جابجائی نسبی طبقات با هم مقایسه شدهاند. جهت مقایسه رفتار قابها، سطوح عملکرد طبقات سازهها نیز ارزیابی شده است و تاثیر کاربرد مهاربندهای زانوئی بررسی شده است. نتایج، رفتار مناسب قابهای خمشی با مهاربند زانوئی را نسبت به قابهای بدون مهارهای زانوئی نشان میدهد