سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجید عبدالهیان – مربی دانشکده فنی ومهندسی عمران دانشگاه آزاد شهرکرد
عباس جعفری دستنایی – مربی دانشکده عمران دانشگاه آزاد شهرکرد و عضوهیات علمی گروه پژوهشی جه

چکیده:

منابع تأمین آب جوامع بشری شامل آبهای سطحی و زیر زمینی هستند. اغلب آبهای سطحی حاوی مقادیر زیادی از مواد معلق و کلوئیدی، کدورت می باشند و در بسیاری از جوامع تنها منبع تأمین آب شرب هستند.فناوری های تصفیه آب های سطحی متنوع وپر هزینه می باشند. صافی های ماسه ای کند روش مناسب تصفیه آبهای سطحی هستند ولی عیب بزرگ این صافی ها حساسیت آنها به کدورت بالای NTU 30 می باشد . باشد.فرایند فیلتراسیون افقی درشت دانه (HRF) یکی از روش های پیش تصفیه صافی های شنی کند است که در این خصوص سه فیلتر از این نوع در حاشیه زاینده رود جهت تأمین و تصفیه آب آشامیدنی روستاهای مارکده و قوچان، چم خلیفه و چم عالی استفاده شده است ودر این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند.نتایج عملکرد این فیلترها درطول دوسال بررسی در فیلتر روستاهای مارکده،چم خلیفه وچم عالی در حذف آلودگی میکروبی،کدورت ومواد معلق آب رودخانه به ترییب به میزان ۸۹٫۹۷,۶۴٫۷۰,۸۱٫۹۷ و ۸۹٫۹۷,۶۴٫۷۰,۸۱٫۹۷ و۶۹٫۸۵,۴۹٫۸۳,۶۹٫۸۵ درصد بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که باافزایش سرعت فیلتراسیون راندمان حذف موادمعلق و کدورت وآلودگی میکروبی کاهش گردد به همین دلیل سطح مورد نیاز را براساس آب مورد نیاز طوری طراحی کردکه سرعت فیلتراسیون در محدود ۱/۵- ۰/۷۵ متر در ساعت قرار گیرد. وبه طور کلی این پروسه تصفیه برای اجتماعات کوچک بصرفه اقتصادی است و نه تنها یک سیستم پیش تصفیه بلکه به عنوان یک روش کامل تصفیه آب به شمار می رود.