سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبری – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ابوالفضل اسلامی – دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

پی های عمیق جهت کنترل نشست های کلی و تفاضلی پی تحت بارهای سنگین سازه ای و بهبود ظرفیت باربری پی مورد استفاده قرار میگیرند اما به تدریج با افزایش ارتفاع سازه ها استفاده از پی های عمیق به صورت رادیه مرکب و گروه شمع جهت کنترل واژگونی و مقابله با بارهای برشی ناشی از زلزله بیش از پیش مورد توجه قرارگرفت دراین مقاله به بررسی عملکرد سه سیستم پی رادیه، رادیه مرکب و گروه شمع تحت بار زلزله پرداخته میشود و هدف تاکید بر لزوم استفاده از پی های رادیه مرکب رادیه شمع جهت مقابله با بارهای جانبی نظیر زلزله می باشد جهت بررسی اندرکنش خاک پی سازه از نرم افزار اجزای محدوده ABAQUS استفاده شده است خاک مورد مطالعه از نوع رسی و با مدل رفتاری مور کولمب می باشد که جهت در نظر گرفتن شرایط زهکشی نشده تحت بار دینامییک از پارامتر مقاومت برشی زهکشی نشده Cu استفاده شدها ست.