سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین علیزاده گلستانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان
سمانه حسن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی صنایع غذایی

چکیده:

یکی از تاثیر گذارترین و مخرب ترین پارامترها در تجهیزات گرمایشی چون بویلرها حضور سیلیکا در آبهای مورد استفاده صنعت می باشد روشهایمختلفی برای حذف سیلیکا از آب وجود دارد کهیکی از این روشها روش انعقاد – لخته سازی است دراین تحقیق اثر تغییر در شرایط عملکرد فرآیند انعقادو لخته سازی چون اثر سرعت اختلاط سریع و مدت آن و همچنین اثر تغییر دما با استفاده از آهک مورد بررسی واقع شده است در پایان هر مرحله از آزمایش مقدار غلظت سیلیکا اندازه گیری شده است. نتایج نشان میدهد که افزایش مدت همزدن اختلاط سریع اثر معکوسدرحذف سیلیکا از آب در غلظت ۴۰۰gm/l از آهک داشته و درصد حذف سیلیکا برای دور سریع ۱۰۰rpm نسبت به دورهای ۲۰۰ و ۳۰۰rpm به ترتیب ۵% و ۱۱% بیشترمیب اشد.