سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پریا حاجی عموشا –
عبداله رشیدی مهرآبادی –
مجتبی فاضلی –
علی ترابیان –

چکیده:

کیفیت و میزان آب در دسترس موضوع بسیار مهمی در اکثر بخشهای جهان می باشد. در سالهای اخیر آلودگی منابع آب به نیترات باعث بروز مشکلاتی برای تولید آب آشامیدنی مطلوب شده است. در این تحقیق میزان حذف نیترات توسط دو غشا NF90, NF270 مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات با دو محلول تک نمک نیترات NaNO3, Ca(NO3)2 در فشارها و غلظتهای مختلف انجام شده است. در هر دو غشا با افزایش فشار، راندمان حذف افزایش یافته است، اما افزایش غلظت برای نمک Ca(NO3)2 افزایش راندمان حذف و برای نمک NaNO3 کاهش راندمان حذف را در پی داشت.به طور کلی نتایج نشان داد که راندمان حذف نیترات غشا NF90 برای نمکهای NaNO3, Ca(NO3)2 در شرایط یکسان بهره برداری بیشتر از راندمان حذف نیترات غشا NF270 بوده است. بنابراین، غشا NF90 برای حذف یونهای نیترات مناسب تر از غشا NF270 می باشد.