سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدصادق صادقیان – استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز
امیررضا واعظی – کارشناس ارشد عمران آب
محمدرضا بازرگان لاری – استادیار دانشگاه آزاد تهران شرق
علیرضا نوری –

چکیده:

فرایند بارش – رواناب فرایندی غیرخطی بوده و ازحیث زمانی ومکانی تصادفی می باشد و تشریح آن با مدلهای ساده به راحتی امکان پذیرنیست بررسیتحقیقات انجام شده نشان میدهد که مدلهای مبتنی برهوش مصنوعی درمدلسازی سامانه های پیچیده عملکرد خوبی دارند دراینتحقیق ضمن بررسی و تعیین مهمترین مولفه های موثردرپیش بینی دقیق میزان رواناب رودخانه خرم آباد عملکرد شبکه عصبی مصنوعی و سامانه استنتاج تطبیقی عصبی فازی درپی شبینی رواناب حاصل ازبارش با دیدگاه فصلی ارزیابی گردید نتایج نشان میدهد که درپی شبینی میزان رواناب کارایی شبکه استنتاج تطبیقی عصبی فازی بهتر ازشبکه عصبی مصنوعی است.