سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اکبر رجبی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست
امیر حسام حسنی – استادیار گروه محیط زیست و انرژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه فر آورده های لبنی دامنه سهند تبریز و ارائه راه حل جهت رفع مشکل آن می باشد . سیستم تصفیه فاضلاب در این کارخانه ، سیستم بی هوازی و هوازی از نوع لجن فعال با هوادهی ممتد می باشد می باشد این تحقیق در دو مرحله انجام شد.که شامل مراحل زیر می باشد: فاز اول : د راین مرحله که ار تاریخ ۸۲/۱۱/۱۲ تا تاریخ ۸۳/۶/۱۱ به طول اتجامید ، میزان فاضلاب تولیدی کارخانه دامنه سهند تبریز ، طبق نمونه برداریهای ترکیبی صورت گرفته ، حدود ۱۰۰ مترمکعب در روز برآورد شد. در این فاز راندمان کارسیستم تصفیه در قسمت بی هوازی- هوازی مورد بررسی قرار گرفت . پارامترهای مورد سنجش در این تحقیق شامل ، BOD , COD , NO3 , PO4 , TS وچربی و روغن می باشد که بعد از آنالیز نمونه ها ، مشخص شد راندمان حذف مواد آلی در سیستم بی هوازی در فصل زمستان پایین می باشد . فاز دوم : د راین مرحله که از تاریخ ۸۳/۶/۱۲ تا تاریخ ۸۳/۱۰/۹ بطول انجامید ، برای افزایش راندمان کارسیستم بی هوازی ، اقدام نصب بستر ثابت ( FIXED-BED ) گردید که پس از نصب بستر ثابت نتایج زیر به دست آمد : افزایش راندمان حذف BOD از ۳۰ % به ۶۱/۴% ، افزایش راندمان حذف COD از ۴۵% به ۶۴/۶% ، افزایش راندمان حذف NO3 از ۵۸/۵% به ۸۲/۸% ، افزایش راندمان حذف TS از ۶۳/۸% به ۶۷/۹% در مورد راندمان حذف PO4 تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. در مورد سیستم هوازی قبل و بعد از اصلاح سیستم نتایج زیر به دست آمد :افزایش راندمان حذف BOD از ۸۳/۳% قبل از اصلاح سیستم به ۹۲/۲% بعد از افزایش راندمان حذف COD از ۸۲/۲% قبل از اصلاح سیستم به ۹۲/۲% بعد از اصلاح سیستم ، افزایش راندمان حذف TS از ۷۲% قبل از اصلاح سیستم به ۸۰% بعد از اصلاح سسیستم ، در مورد راندمان حذف PO4 و NO3 قبل و بعد از اصلاح تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.