سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد مهدی رشیدی – دانشیار گروه مکانیک دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
امین حبیب زاده – کارشناس ارشد تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدا

چکیده:

در این مقاله، یک چرخه ترکیبی توان و تبرید که شامل چرخه رانکین ارگانیک و چرخه تبرید اجکتور می شود، مطالعه شده است. خواص فیزیکی و ترمودینامیکی هفت سیال عاملَ، شامل سیال های خشک و آیزنتروپیک، در چرخه مطرح شده بررسی شدند و عملکرد آنها با هم مقایسه گردید. با فرض نسبت توان به تبرید ثابت، اثرات شرایط کاری مختلف شامل دمای ورودی توربین، دمای تبخیر کننده و نسبت انبساط توربین بر روی عملکرد چرخه مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، R124 در بین سیال های مطالعه شده بهترین عملکرد را دارد چون با افزایش دما و نسبت انبساط توربین و دمای تبخیر کننده دارای بیشترین بازده اگزرژی می باشد.