سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیرا بابایی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شیلا آریانا – کارشناسی مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تورج تقی خانی – عضو هیات علمی و استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست،دانشگاه صن

چکیده:

گرچه منطقه خلیج فارس به عنوان ناحیه ای با لرزه خیزی پائین شناخته شده است لیکن وقوع زمین لرزه های اخیر در این منطقه لزوم درنظر گرفتن اثر بار زلزله هم راستا با بار موج در کاهش ظرفیت و نهایتا ایجاد خرابی در سکوهای دریایی را موجب می گردد. در این مطالعه کارایی لرزه ای میراگر جرمی نیمه فعالSATMD) در کنترل ارتعاشات و نهایتا کاهش پاسخ دینامیکی ناشی از زلزله در سکوی جکت دنا واقع در خلیج فارس، بررسی گردید. بدین منظور در ابتدا جکت دنا با استفاده ازنرم افزارSACS و به عنوان یک سازه چند درجه آزادی مدلسازی و آنالیز شده و پارامترهای دینامیکی آن اعم از ماتریسهای جرم و سختی استخراج گردید. به منظور کاهش زمان محاسبات با کدنویسی در محیط نرم افزارMatlab از یک روند کاهش سایز برای ماتریسهای جرم و سختی سکو استفاده شد. پس از جانمایی و طراحیSATMD به منظور بررسی تاثیر این ابزار برارتعاشات ناشی از تحریک زلزله، پاسخ سکو در دو حالت با و بدون ابزار کنترلر تحت اعمال دو شتاب نگاشت مختلف بهسکو بدست آمد. کنترل و بهینه سازی عملکردSATMDبا اعمال الگوریتم کنترل بهینهLQG انجام پذیرفت.