سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا الهی – دکترای ژئوتکنیک، مدیرعامل شرکتخدمات بهسازی خاکسامان پی
محسن صابرماهانی – دکترای ژئوتکنیک، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ
حمیدرضا هاشمی – کارشناسارشد ژئوتکنیک، کارشناسشرکتخدمات بهسازی خاکسامان پی

چکیده:

یکی از روشهای بهسازی عمقی خاک استفاده از ستون شنی ارتعاشی- جایگزینی میباشد. در این مقاله عملکرد ستون شنی در بهسازی خاک با اجرای ۱۰ ستون شنی آزمایشی در مقیاس واقعی به عمق ۱۵ متر و قطر ۱ متر با چیدمان مثلثی و به فواصل ۱/۶ ، ۱/۸ و ۲ متری مورد بررسی قرار میگیرد. با مقایسه متوسط عدد آزمایشنفوذ استاندارد SPT) قبل و بعد از بهسازی، مشخصگردید که متوسط عدد آزمایشنفوذ استاندارد در اعماق مختلفو در چیدمانهای ۱/۶ ، ۱/۸ و ۲ متری به ترتیب در حدود ۱/۹۵ ، ۲/۱ و ۱/۴۷ برابر شده است از این رو در خاکهای ماسه ای با عدد SPT اولیه حدود ۲۰ میتوان انتظار داشتبا اجرای ستونهای شنی ارتعاشی با فواصل حدود ۱/۵ تا ۲ متر در چیدمان مثلثی اعداد sPT در حدود ۱/۵ تا ۲ برابر افزایش یابد.