سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

نجمه دهقانی فیروزآبادی – کارشناسی ارشد آبخیزداری
علی اکبر جمالی – استادیاران دانشگاه آزاد میبد یزد
محمد حسن زاده نفوتی –

چکیده:

برای پیشگیری خسارات ناشی ازوقوع سیلاب می بایست احتمال وقوع بزرگی سیلابهای مهم براورده شده و با به کارگیری روشهای مناسب و تاسیسات خاص اثرات سیلاب کنترل گردد دراین تحقیق به بررسی تاثیر عملکرد سازه ها برسیل خیزی درحوزه آبخیز طزرجان با استفاده ازمدل HEC-HMS پرداخته شد بنابراین پارامترهای مورد نیاز برای اجرای مدل مذکور از جمله زمان تمرکز و شماره منحنی درشرایط قبل و بعدازاحداث مخازن به مدل معرفی گردید مدل با داده های مشاهداتی واسنجی و اعتباریابی گردید و هیدروگراف سیل با دوره بازگشت های ۲تا۱۰۰۰ساله درهردو وضعیت شبیه سازی و مقادیر دبی اوج برای هردو وضعیت محاسبه گردید.