سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

رضا جلیلوند – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدا
لیلا نوری هندی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدا
آزاده امیدوار – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم

چکیده:

امروز کمتر منطقه را میتوان در سطح زمین یافت که در معرض تخریب و فرسایش قرارنگرفته باشد وقوع خشکسالی های پی در پی اقلیم خشک و نامساعد و وجود بادها شرایط مناسبی را برای حرکت ماسه های روان و فرسایش خاک بوجود آورده است فرسایش خاک و حرکت ماسه های روان باعث وارد آمدن آسیب های جدی به اقتصاد کشاورزی اجتماع فرهنگ و محیط زیست می شود به منظور غلبه با این پدیده از روشهای مختلفی استفاده می شود که مهمترین آنها استفاده از مالچ نفتی می باشد و در مناطق مختلف کشور عملیات مالچ پاشی بدون توجه به آثار زیست محیطی مالچ بکار گرفته می شود که بازدهی آن در اکثر مناطق کوتاهمدت بوده و این مسئله باعث وارد آمدن هزینه های سنگین به منابع اقتصادی و زیربنایی شده است و هرنوع سرمایه گذاری را برای یافتن ماده ای جایگزین توجیه می نماید.