سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد نجف آبادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
حمید هاشم الحسینی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده معدن دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود وفائیان – استاد و عضو هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تقویت بناها و همچنین کنترل نشست چالشی بسیار مهم است که مهندسین ساختمان با آن در گیرند.بخصوص در مورد بناهای تاریخی این مساله بیشتر حائز اهمیت می باشد. به طور معمول در موردبناهای تاریخی هر گونه دستکاری درسازه و فونداسیون آنها به لحاظ اهمیت بنا یا غیر ممکن بوده و یابا وسواس های بسیار همراه می باشد. از این رو تقویت فونداسیون و خاک آن از اطراف فونداسیون، بهنحوی که هیچ تغییر و دستکاری در اصل فونداسیون انجام نگیرد خود مساله حائز اهمیت است. در اینمقاله روش جدیدی برای مقاوم سازی پی های سطحی بوسیله ریز شمع ها بدون اتصال مستقیمپیشنهاد می گردد و در این روش یک سری دال بتنی در اطراف پی مورد نظر احداث شده و این ریزشمع ها دالهای بتنی خاک اطراف پی را تحت فشار می گذارد. عملکرد این روش بوسیله شبیه سازیسه بعدی مورد بررسی قرار گرفته شده است. در این شبیه سازی ابتدا ریز شمع های قائم را موردبررسی قرار می دهد و سپس پارامترهایی همچون طول ریز شمعها، قطر آنها آرایش و نحوه قرار گیریآنها در اطراف فونداسیون و میزان پیش کشیدگی در ریز شمع و دال بتنی مورد بررسی گردیده است.