سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ح آهنگری – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه های هیدرولیکی
م.ج عابدینی – دانشیار دانشگاه شیراز
م.ح صداق – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

معادله سنت ونان جهت انجام روندیابی سیلاب نیاز به داده های فیزیکی داده های توپوگرافی و زبری بستر فراوانی دارد از این رو درپروژه های کاربردی استفاده از آن به راحتی میسر نمی باشد استفاده از روش روندیابی هیدرولوژیکی ماسکینگام به علت نیاز به کمترین داده فیزیکی جهت انجام روندیابی راه حل مناسبی جهت انجام پروژه های کاربردی می باشد با این حال متغیر حاکم درمعادله ماسکینگام دبی می باشد و بدست آوردن داده ها براساس دبی نسبت به عمق آب مشکل تر می باشد دراین مقاله با ثابت درنظر گرفتن پارامترهای مدل ماسکینگام و تبیین مدل مبتنی برعمق آب روش cpms ارایه شدها ست ثابت گرفتن پارامترها دراین روش تقریبا باعث مستقل شدن پارامترها از شرایط فیزیکی شده و به نوعی مدل تبدیل به مدل داده محور میگردد دراین مقاله عملکرد تلفیق روش CPMS با روش تابع انتقال بررسی شده و سپس با نتایج حا صل از تلفیق معادله سنت ونان با روش تابع انتقال مقایسه گردیده است.