سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم سادات سیدالنگی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر– تهران، لویزان
محمدرضا عاروان – دانشگاه صنعتی مالک اشتر– تهران، لویزان
مهدی نیکوسخن لامع – سازمان صنایع هوافضا

چکیده:

در این مقاله، اطلاعات بدست آمده از جستجوگر در آشیانهیابی نیمهفعال، با اطلاعات بدست آمده از دو رادار زمینی که موشک و هدف دارای مانور را بصورت فعال رهگیری میکنند؛ به دو روش سنسور گروهی تطبیقی و ترکیب بردار حالت، تلفیق شدهاند. مدل جرم نقطهای (سه درجه آزادی) برای هدف و موشک انتخاب شده است. قوانین هدایت استفاده شده در الگوریتمها، هدایت ناوبری تناسبی افزوده و حقیقی است. با توجه به نویزهای مستقل از برد و گیرنده در اندازهگیری حسگرها، استفاده از الگوریتم مناسب تلفیق منجر به دقت بالاتر در هدایت موشک میشود. در این مقاله، مقاومت روش سنسور گروهی در برابر تغییر خطای تخمین اولیه نیز بررسی میشود